โปรแกรมติดตามข่าวสารผ่าน Toolbar รู้ลึก รูทัน ทุกเหตุการณ์

แหล่งรวมข่าวสารด้านการศึกษาของประเทศและต่างประเทศ

Flower

Posts Tagged ‘University of Buckingham’

วิวัฒนาการของระบบการศึกษาประเทศอังกฤษ

study-in-uk-featuredระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษมีวิวัฒนาการมากว่าร้อยปี จึงทำให้การศึกษาของประเทศนี้มีมาตรฐานที่ดี จึงเป็นที่นิยมของนักเรียนทั่วโลกในการเลือกที่จะศึกษาต่อในทุกระดับชั้น ซึ่งในประเทศอังกฤษการออกกฏหมายเกี่ยวกับการศึกษาเป็นความรับผิดชอบของรัฐสภาสหราชอาณาจักรที่ Westminster สำหรับประเทศสก๊อตแลนด์, เวลส์และไอร์แลนด์เหนือ ความรับผิดชอบด้านกฏหมายและแนวทางการศึกษาเป็นอำนาจของรัฐสภาสก๊อตแลนด์และที่ประชุมสภาเวลส์และไอร์แลนด์เหนือ โดยทั่วไปแล้ว ระบบทั้ง 4 นี้มีความคล้ายคลึงกันมาก แต่มีข้อที่แตกต่างกันในแง่ของคุณวุฒิการศึกษาและหลักสูตร  สำหรับระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษและเครือจักรภพแบ่ง เป็น 4 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับ อาชีวศึกษา และระดับปริญญา การศึกษาภาคบังคับเริ่มตั้ง แต่อายุ 5 ปีถึง 16 ปี เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ประมาณ 95% จะเข้าศึกษาในโรงเรียนของรัฐบาล ส่วนผู้ปกครองที่มีฐานะดีและมีรสนิยมสูงมักจะเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน โดยนักเรียนจากประเทศไทยมีสิทธิเรียนในโรงเรียนของเอกชนเท่านั้น

ระดับการศึกษา

1.ระดับประถมศึกษา (อายุ 5-11 ปี) การศึกษาภาคบังคับเริ่มจากระดับประถมศึกษาเมื่ออายุ 5 ขวบ นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาจะได้เลื่อนชั้นจากปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 โดยไม่ต้องสอบ แต่จะมีการทดสอบความสามารถของเด็กเมื่ออายุเจ็ดขวบ ซึ่งเน้นการเรียนรู้โดยการสำรวจมากกว่าการจำ
2.ระดับประถมศึกษา (อายุ 11-16 ปี) โรงเรียนมัธยมทั้งรัฐบาลและเอกชนเปิดสอนให้นักเรียนเรียนได้ถึงอายุ 16 ปี และเตรียมความพร้อมของนักเรียนสำหรับการสอบ GCSEs หรือเทียบเท่า
3.การศึกษาหลังจากอายุ 16 ปี นักเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เรียนต่อและทำงานได้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเรียนต่อระดับ A-levels หรือเทียบเท่าในวิทยาลัย นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่สอบ A-levels เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
4.ระดับอุดมศึกษา ได้แก่การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และ College of Higher Education ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรมีประมาณ 115 แห่ง เป็นของรัฐบาลเกือบทั้งหมด ยกเว้น University of Buckingham ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียว
5.ระดับปริญญาตรีในอังกฤษแบ่งเป็นสายวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ใช้เวลาเรียน 3 หรือ 4 ปี ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องเข้าสอบปลายภาคเสียก่อน การสมัครเข้าศึกษาของนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคเสียก่อน การสมัครเข้าศึกษาของนักศึกษา นักเรียนที่จบมัธยมปีที่ 5 สามารถเลือกไปศึกษาในระดับมัธยม เพิ่มเติมอีก 1 ปี หรือหากมีคะแนน A-levels ก็สามารถใช้สมัครเข้ามหาวิทยาลัยได้เช่นกัน
6.ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก การศึกษาระดับปริญญาโทจะใช้เวลา 1 ปี โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนสาขาตามความถนัด หรือเปลี่ยนสาขาใหม่ก็ได้ แต่ต้องตรวจสอบให้ดีว่าสาขาใหม่ จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานหรือไม่ หลักสูตรปริญญาเอกหรือ Ph.D จะใช้เวลาในการศึกษา 4-5 ปี โดยจะเน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเป็นหลัก