โปรแกรมติดตามข่าวสารผ่าน Toolbar รู้ลึก รูทัน ทุกเหตุการณ์

แหล่งรวมข่าวสารด้านการศึกษาของประเทศและต่างประเทศ

Flower

Posts Tagged ‘การศึกษา’

การศึกษาหลักสูตรนานาชาติที่เปิดสอนในไทย

 

%e0%b8%98%e0%b8%87 การศึกษาคือ การสร้างและเพิ่มพูนความรู้ และความคิดแก่บุคคล เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ ในการดำรงชีวิตของคนในสังคม สังคมจะ
พัฒนาได้มาก เมื่อสมาชิกในสังคมมีความรู้และสามารถ สังคมจึงต้องส่งเสริมการศึกษาหาความรู้แก่สมาชิกในสังคม

การศึกษาทุกวันนี้มีทั้งการศึกษาแบบหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ ทำให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนหลากหลายมากขึ้น เรียกได้ว่าตอบโจทย์ของผู้เรียนเอง แต่ทว่าประเทศไทยเรามีสถาบันศึกษาใดบ้างที่เปิดหลักสูตรนานาชาติ

 

มหาวิทยาลัยรัฐประกอบไปด้วย

  1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  5. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

มหาวิทยาลัยเอกชนประกอบไปด้วย

  1. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  2. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
  3. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  4. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  5. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

การเข้าศึกษาในหลักสูตรอินเตอร์นั้นจำเป็นต้องทำแบบทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ โดยเฉพาะความสามารถทางด้านภาษาซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารระหว่างประเทศของแต่ละคน สถาบันต่างๆ ได้คาดหวังที่จะให้บุคคลในสถาบันมีความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเมื่อจะสำเร็จการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ดี      %e0%b8%98%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9

การเรียนหลักสูตรอินเตอร์จะต้องสามารถเข้าใจเอกสารวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ สามารถสืบค้นข้อมูลด้วยเอกสารภาษาอังกฤษ และมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถแสดงความรู้ความเข้าใจออกมาเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทางมหาวิทยาลัยจึงต้องให้ที่ผู้อยากเข้าเรียนทำแบบทดสอบมาตรฐาน ซึ่งลักษณะของข้อสอบ วิธีการประเมินความรู้ความสามารถนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ละมหาวิทยาลัย